1. Hjem
 2. Likestillingsredegjørelse

Likestillingsredegjørelse

Likestillingsredegjørelse for Drevelin Ortopedi AS 2023

Drevelin Ortopedi AS jobber for likestilling og mot diskriminering på arbeidsplassen. Kjønn, funksjonsnedsettelse, etnisitet, religion, livssyn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, eller kombinasjoner av disse grunnlagene, skal ikke være til hinder for den ansatte på arbeidsplassen.

Del 1: TILSTAND FOR KJØNNSLIKESTILLING

 • Totalt i bedriften er det 69 ansatte. Fordelt på kjønn er det 39 kvinner og 30 menn. Dette anser vi som akseptabelt.
 • Lederteamet består av 3 kvinner og 3 menn.
 • Styret består av 3 kvinner og 3 menn.
 • I løpet av 2023 har vi hatt 4 midlertidig ansatte. Fast ansettelse er gitt så snart det har åpnet seg en mulighet. Våre turnuskandidater er per definisjon midlertidig ansatte. Disse vil få fast ansettelse ved endt turnus.
 • Det ble tatt ut til sammen 95,6 uker foreldrepermisjon. Fordelt på kjønn er det 69,6 uker for kvinner og 26 uker for menn. Dette inkluderer både betalt og ubetalt foreldrepermisjon.
 • 24% av de ansatte har ikke norsk, svensk eller dansk morsmål.
 • 10% av våre ansatte har annen etnisitet enn majoriteten i befolkningen
 • Vår kartlegging viser at 3 av våre deltidsansatte ønsker, eller har anledning til, å jobbe en større prosentandel enn de gjør d.d. hvis det var mulighet for det. Dette bestrebes redusert til neste rapportering.

Kartlegging av lønn:

Drevelin Ortopedi AS består av ulike avdelinger med svært ulike arbeidsoppgaver. Vi har resepsjon, butikk, verksted, ingeniøravdeling, administrasjon, renhold og lager.
Våre stillingskategorier er basert på en kartlegging gjort i samarbeid med Tillitsvalgt. Likt arbeid av lik verdi er tatt hensyn til i utformingen av disse.

For teknikerne avhenger lønn av både fagbrev og ansiennitet. Bedriften oppmuntrer de ansatte til å ta fagbrev der det er mulig. Ved økt ansiennitet vil den ansatte automatisk få lønn ut fra ny stillingskategori.

Kun en av stillingskategoriene har minst 5 av hvert kjønn, og er derfor den eneste kategorien som kan publiseres.

Andelen i prosent mot gjennomsnittslønnen.

Sammenlignbare funksjonerTotaltAntall menn% lønn mennAntall kvinner% lønn kvinner
Tekniker uten fagbrev125109,7793,1

 

Her ser vi at det noe asymmetri til fordel for menn. Dette skyldes flere med lang ansiennitet og spesialkompetanse.

Generelt i kartleggingen ses det en tendens til en liten dreining mot at menn har noe høyere lønn enn kvinner. Dette kan forklares med høyere ansiennitet og/eller utdannelse.

Del 2: VÅRT ARBEID FOR LIKESTILLING OG MOT DISKRIMINERING

Prinsipper, prosedyrer og standarder for likestilling, og mot diskriminering

 • Drevelin ønsker ikke at det skal forekomme noen form for diskriminering på arbeidsplassen.
 • Vi har utarbeidet rutiner og retningslinjer for å hindre diskriminering, trakassering, seksuell trakassering og kjønnsbasert vold, med et tilhørende varslingssystem.
  Dette er lett tilgjengelig i vårt kvalitetssystem, og oppdateres jevnlig.

Arbeidets organisering:

 • Personalleder, HMSK-ansvarlig og Tillitsvalgt samarbeider i arbeidet mot diskriminering og for likestilling. Arbeidet er forankret i ledergruppen og styret.
 • Vi har halvårlige møter hvor ulike temaer tas opp for diskusjon, og hvor tiltak settes i gang ved behov.

 

Kartlegging av risiko for diskriminering:

 • I 2023 har vi sett spesielt på heltidsnormen da denne ble innført 01.01.23.
  Vi ønsker at så mange som mulig av våre ansatte skal arbeide 100% hvis de ønsker og har mulighet til det.
 • Vi har utarbeidet et skjema som skal fylles ut ved ansettelser i deltidsstillinger.
  Skjemaet fylles ut og deles med den Tillitsvalgte. Det blir så diskutert sammen med den Tillitsvalgte før ansettelsen gjennomføres.
  Skjemaet brukes uavhengig av om det er den ansattes ønske å arbeide deltid, eller om det er bedriftens behov som ligger til grunn for deltidsansettelsen.
 • Hvert år kartlegges det om våre deltidsansatte ønsker å øke sin stilling.
  I 2023 økte vi stillingsprosenten til noen av våre ansatte.
 • Vår bruk av deltidsstillinger diskuteres årlig med Tillitsvalgt.

 

 

Vi oppdaget følgende risiko for diskriminering og hindre for likestilling:

 • Det ble oppdaget behov for et skjema som fylles ut og diskuteres med Tillitsvalgt før evt. ansettelse i deltidsstilling.

 

Tiltak som er gjort for å sikre likestilling og ikke-diskriminering i praksis i 2023:

 • I 2022 så vi et behov for en nedskrevet seniorpolicy i bedriften. Denne er utarbeidet og lagt ut i vårt kvalitetssystem.
 • Skjema for vurdering av behov for deltidsarbeid ble laget.
 • Bedriften har et kvalitetssystem hvor blant annet de ansattes rettigheter blir løftet frem. Denne blir årlig oppdatert og revidert.

I 2023 ble disse rutinene oppdatert:

 • Rutine for bruk av Helsebehandlingsforsikring
 • Rutine for ammefri
 • Rutine ved sykdom i ferier
 • Rutine uføreforsikring
 • Rutine for avvik

 

 

Meny