1. Hjem
 2. Likestillingsredegjørelse

Likestillingsredegjørelse

Likestillingsredegjørelse for Drevelin Ortopedi AS 2022

Drevelin Ortopedi AS jobber for likestilling og mot diskriminering på arbeidsplassen. Kjønn, funksjonsnedsettelse, etnisitet, religion, livssyn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, eller kombinasjoner av disse grunnlagene, skal ikke være til hinder for den ansatte på arbeidsplassen.

Del 1: TILSTAND FOR KJØNNSLIKESTILLING

 • Totalt i bedriften er det 60 ansatte. Fordelt på kjønn er det 35 kvinner og 25 menn. Dette anser vi som akseptabelt.
 • Lederteamet består av 3 kvinner og 3 menn.
 • Styret består av 3 kvinner og 3 menn.
 • Vi hadde 1 midlertidig ansatt i starten av 2022, som gikk over i fast stilling fra 1. september.
 • Det ble tatt ut i underkant av 6 ukers foreldrepermisjon i løpet av 2022. Dette er uker som ble flyttet over fra 2021.
 • 22% av de ansatte har ikke norsk, svensk eller dansk morsmål.
 • Vår kartlegging viser at 4 av våre deltidsansatte ønsker, eller har anledning til, å jobbe en større prosentandel enn de gjør d.d. hvis det var mulighet for det.

Del 2: VÅRT ARBEID FOR LIKESTILLING OG MOT DISKRIMINERING

Prinsipper, prosedyrer og standarder for likestilling, og mot diskriminering

 • Våre ansatte er vår viktigste ressurs og Drevelin ønsker ikke at det skal forekomme noen form for diskriminering på arbeidsplassen.
 • Vi har utarbeidet rutiner og retningslinjer for å hindre diskriminering, trakassering, seksuell trakassering og kjønnsbasert vold, med et tilhørende varslingssystem.
  I 2022 har vi oppdatert og forbedret rutiner for hvordan ledelsen skal behandle et varsel, og hvem som kan og skal involveres. Disse er tilgjengelig for alle ansatte i vår personalhåndbok.

Arbeidets organisering:

 • Personalleder, HMSK-ansvarlig og Tillitsvalgt samarbeider i arbeidet mot diskriminering og for likestilling. Arbeidet er forankret i ledergruppen.
 • Det er lagt opp til halvårlige møter hvor ulike temaer tas opp for diskusjon, og hvor tiltak settes i gang ved behov.

Kartlegging av risiko for diskriminering:

 • I 2022 har vi hatt spesielt fokus på aldersdiskriminering, da dette er den mest utbredte formen for diskriminering i arbeidslivet (Senter for seniorpolitikk). Vi ønsker en god og trygg arbeidshverdag for alle ansatte, uavhengig av alder.
 • Gjennomsnittsalder hos de ansatte er ca. 43 år. Medianalder er 42 år.
 • 20% av våre ansatte er over 55 år, ca. 12% er over 60 år og ca. 3% er over 75 år.
 • Vanlig pensjonsalder i bedriften er 70+. Dette ser vi som et tegn på god trivsel.
 • 7% av lønn settes av til pensjonssparing for alle våre ansatte
 • Ved fylte 62 år har man mulighet til å gå ned i 90% stilling med 100% lønn.

Vi oppdaget følgende risiko for diskriminering og hindre for likestilling:

 • Det er ikke en nedskrevet seniorpolicy i bedriften. Dette skal utarbeides slik at vi sikrer at alle ansatte får like muligheter.

Tiltak som er gjort for å sikre likestilling og ikke-diskriminering i praksis i 2022:

 • I 2021 ble det konkludert at det er for få kvinner i styret, i forhold til antall menn. To kvinner har blitt valgt inn i styret i løpet av 2022, og styret består nå av 3 kvinner og 3 menn.
 • Bedriften har et kvalitetssystem hvor blant annet de ansattes rettigheter blir løftet frem. Denne blir årlig oppdatert og revidert.

I 2022 ble disse rutinene oppdatert:

– Rutine for mertid, overtid og innarbeiding
– Rutine for reiseregninger

– Rutine for håndtering av varslingssaker
– Forbud mot mobbing og trakassering
– Diverse roller ved håndtering av interne varslingssaker
– Skjema for intern oppfølging av varslingssaker
– Rutine for tillitsvalgt
– Rutine ved behov for tilrettelegging av arbeidsplassen

Meny
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter