Rapport Åpenhetsloven 2022

Drevelin Ortopedis kontekst

Drevelin Ortopedi ble etablert i 1859, og er Norges eldste ortopediske verksted, og Vestlandets største leverandør av ortopediske hjelpemidler. I mer enn 160 år har vi befestet vår posisjon som en av landets ledende i bransjen.

Tilpassing av ortopediske hjelpemidler er vår hovedoppgave. I tillegg driver vi Drevelin Aktiv, som er en spesialbutikk med kompetanse innen sko og klær for løpere.

Organisering

Arbeidet med aktsomhetsvurderinger i forbindelse med Åpenhetsloven er forankret i styret.

Ansvar for etterlevelse og rapportering til styret er etablert, og medarbeidere som har ansvar for innkjøp og kvalitet er involvert i arbeidet med aktsomhetsvurderinger.

Bedriften har et fungerende avvikssystem hvor ansatte kan rapportere om funn av brudd på menneskerettigheter.

Vår policy for ansvarlig næringsliv er offentlig tilgjengelig via våre hjemmesider.

Prioritering

Leverandører av ortopediske hjelpemidler:

Drevelin er medlem av bransjeorganisasjonen Ortopeditekniske Virksomheters Landsforbund (OVL). OVL er medlem av Etisk Handel Norge og har over flere år hatt fokus på etisk handel i bransjen. Arbeidet med Åpenhetsloven er en videreføring og utvikling av dette arbeidet.

Medlemsbedriftene i OVL samarbeider om arbeidet med etisk handel og aktsomhetsvurderinger overfor våre felles leverandører. Dette gir bransjen større påvirkningskraft ved eventuelle avvik.  En arbeidsgruppe bestående av medlemmer fra de 7 største virksomhetene deltar i arbeidet med aktsomhetsvurderingene. Fagansvarlig for Åpenhetsloven i Drevelin deltar i denne arbeidsgruppen.

Pr dags dato er det ikke avdekket negative konsekvenser i leverandørkjeden for ortopediske hjelpemidler.

Vi viser til rapport fra OVL for mer informasjon angående kartleggingen som er gjort.

Leverandører for Drevelin Aktiv:

Drevelin Aktiv anses som det største risikoområdet for bedriften, da sko- og kleshandelen generelt har høy risiko for uansvarlig næringsliv pga sine fabrikker i land hvor korrupsjon, barnearbeid og mangel på arbeidstakervern er stort.

Av denne grunn har vi hatt størst søkelys på leverandørene i denne delen av bedriften i den innledende fase av arbeidet med aktsomhetsvurderinger.

Kartlegging

Gjennomføring av aktsomhetsvurderinger baseres på OECDs modell for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv:

Bilde1

I en innledende fase vurderes leverandørene ut fra informasjon på leverandørenes hjemmesider, målt opp mot rapporter om arbeidsvilkår, korrupsjon, menneskerettigheter og lignende i produksjonslandene. Rapporter fra USA og Australia, hvor non-profit organisasjoner i flere år har arbeidet med å kartlegge bedrifters åpenhet, blir brukt der det er mulig.

Etisk Handel Norge har utarbeidet et godt verktøy som viser risiko for menneskerettighetsbrudd i alle land. Dette verktøyet brukes aktivt i vårt arbeid.

Det viktigste vi ser etter hos våre leverandører er grad av åpenhet og transparens når det gjelder hvor leverandørenes produkter produseres. Vi ser også på om de har utarbeidet en Code of Conduct, og hvordan denne blir brukt opp mot deres leverandører og fabrikker.

Flere av våre leverandører er selv underlagt Åpenhetsloven, og vil av den grunn være pålagt å gjennomføre aktsomhetsvurderinger for sine leverandørkjeder. Vi vil derfor aktivt benytte oss av dette i vårt videre arbeid.

Vurdering:

Samtlige leverandører innen sko og klær er gjennomgått. De aller fleste leverandørene har, ut fra informasjon på egne hjemmesider, et aktivt arbeid for å sikre gode arbeidsforhold for sine ansatte. De fleste leverandørene har også utarbeidet en Code of Conduct, hvor de setter krav til sine underleverandører. Det utføres tilsyn med underleverandører for å tilse at deres COC blir overholdt.

Tiltak

Det er så langt i arbeidet ikke funnet avvik hvor vi anser det som nødvendig å sette inn tiltak.

De leverandørene som ikke har tilgjengelig informasjon, eller tilstrekkelig åpenhet, på sine hjemmesider, vil motta et eget skjema for utfylling fra oss. Dette skjemaet er omfattende, og svarene vi får, eller mangelen på dette, vil være førende for vårt arbeid videre, og hvilke tiltak vi velger å sette inn.

Drevelin Aktiv er en liten butikk, og vi innser at vi alene ikke har stor påvirkningskraft overfor de store leverandørene. Vi vil likevel vise leverandørene våre at vi følger med på hva de foretar seg i arbeidet med ansvarlig næringsliv. Hvis vi finner avvik hos leverandører, hvor de ikke viser vilje til endring, vil vi forsøke å påvirke aktøren til å endre sin holdning til menneskerettighetsarbeid.

Det vil settes inn rutiner for vurdering av nye leverandører, hvor observasjonene vi gjør og svarene vi får fra leverandøren, vil være avgjørende for om vi ønsker å inngå et samarbeid eller ikke.

Dersom ansatte får informasjon om mulige negative konsekvenser så rapporteres dette inn til de ansvarlige for arbeidet med Åpenhetsloven via vårt avvikssystem. Hvis det viser seg at vi har bidratt til negative konsekvenser, vil gjenoppretting og eventuelt erstatning vurderes ut fra de faktiske negative konsekvensene.

Spørsmål vedrørende Åpenhetsloven kan sendes til post@drevelin.no

Meny
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter